Publications


(* corresponding author; # equal first authorship)
 .
42.[33] Self-healing high harmonic generation from curved relativistic plasma mirrors with Bessel-Gaussian beams
Zeyue Pang, Peng Chen, and Zi-Yu Chen*
 .
41.[32] Angle-dependent high harmonic generation in a topological phase transition of monolayer black phosphorous
Rui Qin and Zi-Yu Chen*
 .
40.[31] Isolated attosecond pluses from Airy-beam-driven relativistic plasma mirrors
Peng Chen, Zeyue Pang, and Zi-Yu Chen*
.
39.[30] High-harmonic generation in CdTe with ultra-low pump intensity and high photon flux
Zhe Long#, Hang Yang#, Kan Tian, Linzhen He, Rui Qin, Zi-Yu Chen*, Qi Jie Wang, and Houkun Liang*
.
38. Dual-wavelength spectrum-shaped mid-infrared pulses and steering high harmonic generation in solids
Linzhen He#, Weizhe Wang#, Kan Tian, Maoxing Xiang, Zhongjun Wan, Yang Li, Han Wu, Zi-Yu Chen, Fan Yang, and Houkun Liang*
.
37. High-harmonic generation in polycrystalline CdTe nano-films via macroscopic investigations
Hang Yang, Zhe Long, Kan Tian, Sen Lin, Linzhen He, Dewei Zhao, Yang Li, Han Wu, Zi-Yu Chen, Lili Wu*, Qi Jie Wang, and Houkun Liang*
.
36.[29] Relativistic high-order harmonic generation of spatiotemporal optical vortices
Zi-Yu Chen*, Ronghao Hu*, Sen Zhang, and Tingfei Yuan
.
35.[28] Highly efficient gamma-ray generation by 10 PW-class lasers irradiating heavy-ion plasmas
Mi Tian and Zi-Yu Chen*
.
34.[27] QED effects on high-order harmonic generation from ultraintense laser-irradiated solid-plasmas
Siyun Hu and Zi-Yu Chen*
 .
33.[26] High harmonic studies of structural phase transitions in silicon
Rui Qin*, Zi-Yu Chen*, and Shi Chen*
 .
32.[25] High harmonic generation driven by two-color relativistic circularly polarized laser pulses at various frequency ratio
Duan Xie, Yan Yin, Tongpu Yu, Hongyu Zhou, Zi-Yu Chen*, and Hongbin Zhuo*
 .
31.[24] Direct generation of relativistic isolated attosecond pulses in transmission from laser-driven plasmas
Yan Jiang*, Zi-Yu Chen*, Zhanjun Liu, Lihua Cao, Chunyang Zheng*, Rui Xie, Yue Cao, and Xiantu He
   .
30.[23] Intense high-order harmonic vector beams from relativistic plasma mirrors
Zi-Yu Chen* and Ronghao Hu*
   .
29. The effects of plasma density-gradient on laser-driven transmitted emission
Yan Jiang*, Zi-Yu Chen, Lihua Cao, Zhanjun Liu, Chunyang Zheng*, and Xiantu He
 .
28.[22] High harmonic generation in graphene-boron nitride heterostructures
Zi-Yu Chen#* and Rui Qin#*
Journal of Materials Chemistry C 8, 12085 (2020) (selected as “Inside Front Cover“)
 .
27.[21] Probing structural chirality of crystals using high-order harmonic generation in solids
​​​Zi-Yu Chen* and Rui Qin*
 .
26.[20] Divergence control of relativistic harmonics by an optically shaped plasma surface
Jian Gao, Boyuan Li, Feng Liu*, Zi-Yu Chen*, Min Chen, Xulei Ge, Xiaohui Yuan, Liming Chen, Zhengming Sheng, and Jie Zhang
 .
Before joining SCU
 .
D. B. Zou*D. Y. YuX. R. JiangM. Y. YuZ. Y. ChenZ. G. DengT. P. YuY. YinF. Q. ShaoH. B. Zhuo*C. T. Zhou, and S. C. Ruan
Physics of Plasmas 26, 123105 (2019)
 .
B. Y. Li, F. Liu, M. Chen*, Z. Y. Chen, X. H. Yuan, S. M. Weng, T. Jin, S. G. Rykovanov, J. W. Wang, Z. M. Sheng*, and J. Zhang
Physical Review E 100, 053207 (2019)
 .
Zi-Yu Chen#* and Rui Qin#*
Nanoscale 11, 16377 (2019)
 .
Zi-Yu Chen* and Rui Qin*
Optics Express 27, 3761 (2019)
 .
Rui Qin#* and Zi-Yu Chen#*
Nanoscale 10, 22593 (2018)
 .
Zi-Yu Chen*
Physical Review E 97, 043202 (2018)
 .
Zi-Yu Chen*
Optics Letters 43, 2114 (2018)
 .
Zi-Yu Chen*, Xiao-Ya Li, Bo-Yuan Li, Min Chen, and Feng Liu
Optics Express 26, 4572 (2018)
 .
Yong Yu, Xiao-Ya Li*, Zi-Yu Chen, Jia-Xiang Wang, Bai-Fei Shen, and Wen-Jun Zhu*
Physics of Plasmas 24, 033117 (2017)
 .
Zi-Yu Chen* and Alexander Pukhov
Physics of Plasmas 23, 123107 (2016)
 .
Zi-Yu Chen* and Alexander Pukhov*
Nature Communications 7, 12515 (2016)
 .
Zi-Yu Chen*, Mykyta Cherednychek, and Alexander Pukhov*
New Journal of Physics 18, 063014 (2016)
 .
Zi-Yu Chen* and Alexander Pukhov
Optics Letters 41, 2660 (2016)
 .
Zi-Yu Chen*
AIP Advances 6, 065302 (2016)
 .
Zi-Yu Chen* and Alexander Pukhov
Physics of Plasmas 22, 103105 (2015)
 .
Y. Ma, L. M. Chen*, M. H. Li, Y. F. Li, J. G. Wang, M. Z. Tao, Y. J. Han, J. R. Zhao, K. Huang, W. C. Yan, D. Z. Li, Z. Y. Chen, J. L. Ma, Y. T. Li, Z. M. Sheng, and J. Zhang
Physics of Plasmas 22, 083102 (2015)
 .
K. Huang, D. Z. Li, W. C. Yan, M. H. Li, M. Z. Tao, Z. Y. Chen, X. L. Ge, F. Liu, Y. Ma, J. R. Zhao, N. M. Hafz, J. Zhang, and L. M. Chen*
Applied Physics Letters 105, 204101 (2014)
 .
Zi-Yu Chen*, Xiao-Ya Li, Li-Ming Chen, Yu-Tong Li, and Wen-Jun Zhu
Optics Express 22, 14803 (2014)
 .
Zi-Yu Chen*, Xiao-Ya Li, and Wei Yu
Physics of Plasmas 20, 103115 (2013)
 .
Xiao-Ya Li, Yong Yu, Bai-Fei Shen*, Jia-Xiang Wang, Wen-jun Zhu*, Zi-Yu Chen, and Yan Ye
Physical Review E 88, 023106 (2013)
 .
Zi-Yu Chen*
Applied Physics Letters 102, 241104 (2013)
 .
Zi-Yu Chen*, Jian-Feng Li, Yong Yu, Jia-Xiang Wang, Xiao-Ya Li, Qi-Xian Peng, and Wen-Jun Zhu
Physics of Plasmas 19, 113116 (2012)
 .
Zi-Yu Chen*, Shi Chen, Jia-Kun Dan, Jian-Feng Li, and Qi-Xian Peng
Physica Scripta 84, 045506 (2011)
 .
Zi-Yu Chen*, Jian-Feng Li, Qi-Xian Peng, Jun Li, Jia-Kun Dan, and Shi Chen
Chinese Journal of Physics 49, 725 (2011)
 .
Zi-Yu Chen*, Jian-Feng Li, Jun Li, and Qi-Xian Peng
Physica Scripta 83, 055503 (2011)
.

 .Publication Category

I.  γ-ray

 1. M. Tian et al., Plasma Sci. Technol. 24, 075505 (2022)

II.  X-ray

 1. Z.-Y. Chen, Opt. Lett. 43, 2114 (2018)
 2. Z.-Y. Chen et al., Opt. Express 26, 4572 (2018)
 3. K. Huang et al., Appl. Phys. Lett. 105, 204101 (2014)

III.  Extreme Ultraviolet

 1. Z. Pang et al., Phys. Rev. A 109, 043521 (2024)
 2. R. Qin et al., Phys. Rev. A 109, 043102 (2024)
 3. P. Chen et al., Phys. Rev. A 109, 013522 (2024)
 4. Z. Long et al., Commun. Phys. 6, 228 (2023)
 5. Z.-Y. Chen et al., Phys. Rev. A 106, 013516 (2022)
 6. S. Hu et al., Phys.Plasmas 29, 013102 (2022)
 7. R. Qin et al., Comput. Mater. Sci. 197, 110621 (2021)
 8. D. Xie et al., Plasma Sci. Technol. 23, 045502 (2021)
 9. Y. Jiang et al., Opt. Lett. 46, 1285 (2021)
 10. Z.-Y. Chen et al., Phys. Rev. A 103, 023507 (2021)
 11. Y. Jiang et al., Plasma Phys. Control. Fusion 62, 115003 (2020)
 12. Z.-Y. Chen et al., J. Mater. Chem. C 8, 12085 (2020)
 13. Z.-Y. Chen et al., Phys. Rev. A 101, 053423 (2020)
 14. J. Gao et al., Phys. Rev. E 101, 033202 (2020)
 15. B. Y. Li et al., Phys. Rev. E 100, 053207 (2019)
 16. Z.-Y. Chen et al., Nanoscale 11, 16377(2019)
 17. Z.-Y. Chen et al., Opt. Express 27, 3761 (2019)
 18. Q. Rui et al., Nanoscale 10, 22593 (2018)
 19. Z.-Y. Chen, Phys. Rev. E 97, 043202 (2018)
 20. Z.-Y. Chen et al., Nat. Commun. 7, 12515 (2016)
 21. Z.-Y. Chen et al., New J. Phys. 18, 063014 (2016)
 22. Z.-Y. Chen et al., Opt. Express 22, 14803 (2014)

IV.  Infrared/Visible

 1. L. He et al., Ultrafast Sci. 3, 0022 (2023)
 2. H. Yang et al., Opt. Express 30, 47733 (2022)
 3. Y. Yu et al., Phys. Plasmas 24, 033117 (2017)
 4. Z.-Y. Chen et al., Phys. Plasmas 23, 123107 (2016)
 5. X.-Y. Li et al., Phys. Rev. E 88, 023106 (2013)

V.  Terahertz

 1. Z.-Y. Chen et al., Opt. Lett. 41, 2660 (2016)
 2. Z.-Y. Chen, AIP Adv. 6, 065302 (2016)
 3. Z.-Y. Chen et al., Phys. Plasmas 22, 103105 (2015)
 4. Z.-Y. Chen et al., Phys. Plasmas 20, 103115 (2013)
 5. Z.-Y. Chen, Appl. Phys. Lett. 102, 241104 (2013)
 6. Z.-Y. Chen et al., Phys. Scr. 84, 045506 (2011)

VI.  Radio Frequency/Microwave

 1. Z.-Y. Chen et al., Phys. Plasmas 19, 113116 (2012)
 2. Z.-Y. Chen et al., Chin. J. Phys. 49, 725 (2011)
 3. Z.-Y. Chen et al., Phys. Scr. 83, 055503 (2011)

VII.  Particle beams

 1. D. B. Zou et al., Phys. Plasmas 26, 123105 (2019)
 2. Y. Ma et al., Phys. Plasmas 22, 083102 (2015)